Przepisy dotyczące wyposażenia medycznego na statkach morskich reguluje Dyrektywa Rady Europy nr 92/29/EEC w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu poprawy opieki medycznej na statkach. W tej Dyrektywie określone są szczegółowe wytyczne (wymagania i rekomendacje) w zakresie ochrony medycznej na statkach, włączając wykaz: leków, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego. Dla określenia wymagań dotyczących opieki medycznej, statki morskie zostały podzielone na trzy kategorie:

Oferujemy dodatkowe wyposażenie medyczne i ratownicze, w zależności od przeznaczenia statku, rejonu pływania oraz indywidualnych wymogów Bandery czy Armatora.

Przepisy dotyczące apteczek okrętowych rekomendują nosze ewakuacyjne jako dodatkowy element wyposażenia medycznego na statku. Przez większość krajowych administracji morskich ta rekomendacja jest traktowana jako obowiązująca i w składzie apteczek takie nosze się znajdują.

W sprawie wyposażenia niektórych statków (przewożących ładunki szkodliwe i niebezpieczne) w dodatkowy zestaw leków-odtrutek, Dyrektywa Europejska odwołuje się do szczegółowych przepisów Rezolucji IMO: MFAG (Medical First Aid Guide) w połączeniu z kodeksem ładunków niebezpiecznych IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code).