Przepisy dotyczące wyposażenia medycznego na statkach morskich reguluje Dyrektywa Rady Europy nr 92/29/EEC w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu poprawy opieki medycznej na statkach. W tej Dyrektywie określone są szczegółowe wytyczne (wymagania i rekomendacje) w zakresie ochrony medycznej na statkach, włączając wykaz: leków, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego. Dla określenia wymagań dotyczących opieki medycznej, statki morskie zostały podzielone na trzy kategorie:

 

  • Kategoria A – statki pełnomorskie lub rybackie bez ograniczenia długości rejsu.
  • Kategoria B – statki pełnomorskie lub rybackie odbywające rejs w odległości mniejszej niż 150 Mm od najbliższego portu z odpowiednim sprzętem medycznym lub w odległości mniejszej niż 175 Mm od portu z odpowiednim sprzętem medycznym i pozostające stale w zasięgu helikopterowej służby ratowniczej.
  • Kategoria C – statki portowe, łodzie i statki pozostające blisko brzegu lub nie posiadające kabiny mieszkalnej innej niż sterówka.

Dla każdej grupy występuje nieco inny skład apteczki okrętowej, w której ilość poszczególnych leków i środków medycznych jest uzależniona od ilości załogi (ze skokiem co 10 osób). I tak, odpowiednio występują :

  • Apteczka okrętowa Cat.A dla 10, 20, 30….osób
  • Apteczka okrętowa Cat.B dla 10, 20, 30….osób
  • Apteczka okrętowa Cat.C dla 10, 20, 30….osób

 

Osobne wytyczne regulują sprawę dodatkowego wyposażenia medycznego dla statków pasażerskich, promów a także kwestię podręcznych apteczek przenośnych (First Aid) do pomieszczeń typu: kuchnia, maszynownia, mostek oraz ochrony przeciw malarii dla statków pływających w zagrożonej strefie.

 

UWAGA: Powyższe przepisy obejmują minimalne wymagania lekowo/sprzętowe. Administracje Morskie poszczególnych krajów mogą wprowadzać dodatkowe wymagania lub obostrzenia w zakresie ochrony medycznej na statkach pływających pod ich banderą. Oferujemy wyposażenie medyczne zgodne z Dyrektywą oraz indywidualnymi wymogami Administracji Morskich.