Kodeks etyki

Kodeks etyki oraz informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Kodeks Etyki – Griffin Marine – 2024.02.20

 

Szanowni Państwo,

Spółka GRIFFIN GROUP SA MARINE sp.k. (dalej MARINE), realizując obowiązek informacyjny wynikający przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), uprzejmie informuje o celach i zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez spółkę.

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest spółka GRIFFIN GROUP SA MARINE sp.k. Może Pani/Pan się z nami skontaktować: wysyłając e-mail na adres szczecin@griffin.pl lub pisząc na adres naszej siedziby.

Pani/Pana dane zostały nam przekazane przez Panią/Pana w ramach naszej dotychczasowej współpracy handlowej, a w przyszłości będziemy dane pozyskiwać w wyniku przekazania nam ich poprzez formularz kontaktowy. Dane, które przetwarzamy to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres poczty e-mail.

Po ich Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji rozliczeń finansowych, dochodzenia roszczeń oraz w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (artykuł 6 ust. 1 lit. a) oraz f) RODO).

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, którym muszą zostać udostępnione dane na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w tym: naszym spółkom powiązanym, dostawcom usług IT, firmom kurierskim, a także podmiotom przetwarzającym w celu windykacji należności – przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie wydane im polecenie.

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pani/Pana dane nie będą profilowane, ani przetwarzane automatycznie.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy oraz obowiązków podatkowych.

Zawsze może Pani/Pan poprosić nas o dostęp do swoich danych osobowych. Może Pani/Pan również skorzystać z prawa żądania sprostowania swoich danych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody ma Pani/Pan prawo jej wycofania w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się pod adresem szczecin@griffin.pl

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

W imieniu spółki:

Komplementariusz GRIFFIN GROUP SA

 

GRIFFIN GROUP przestrzega zasad uczciwości i przejrzystości w relacjach z partnerami biznesowymi.

Naszą misją jest dostarczanie klientom najlepszej jakości produktów dostępnych na rynku i realizowanie najwyższej jakości usług w celu zapewnienia bezpieczeństwa życia na morzu.

Nasz cel i motto działania to dążenie do zapewnienia naszemu klientowi usługi na poziomie przekraczającym jego oczekiwanie.

Staramy się realizować nasz cel w codziennych kontaktach z klientami, jak i w planowych działaniach, których efekty wpływać będą na nasz przyszły wizerunek. Zrealizowaliśmy szereg inwestycji dzięki którym stworzyliśmy warunki do obsługi naszych klientów na najwyższym poziomie.

Kwestie etyczne opisane są Kodeksie Etyki i w Procedurze Antykorupcyjnej spółek Grupy GRIFFIN GROUP S.A.